GDPR a prehlásenie o oboznámení sa s podmienkami podujatia

Poskytnutím osobných údajov pri registrácií na podujatie Beh pre zdravé prsia (ďalej len „Podujatie“) dávate ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na nižšie vymedzený účel organizátorom podujatia: Ružová stužka, n.f., Ladzianskeho 2710/10, 831 01 Bratislava a OZ Amazonky, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava (ďalej len „Ružová stužka, n. f. a OZ Amazonky“). Pri prihlasovaní maloletého dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov prihlásenej osoby jeho zákonný zástupca.

Zoznam poskytnutých osobných údajov: meno, priezvisko, emailový kontakt.

Vymedzený účel: prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatí, spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie merania dosiahnutého času na Podujatí, vyhodnotenie a zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti účastníka k organizácií Podujatia pred, počas a po Podujatí.

Doba platnosti súhlasu: neobmedzene až do odvolania.

Začiarknutím súhlasu dotknutá osoba zároveň potvrdzuje, že je uzrozumená o svojich právach podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň dotknutá osoba vyjadruje súhlas s vytvorením, spracovaním a šírením obrazových, printových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov z jej účasti na Podujatí a zverejnením týchto záznamov vo verejných telekomunikačných kanáloch, na webovej stránke www.behprezdraveprsia.com, www.charitativnybeh.sk a sociálnych sieťach pre prezentačné účely Podujatia a organizátorov podujatia.

Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa osvetového podujatia a organizácie Behu pre zdravé prsia.

Dotknutá osoba má právo Súhlas dotknutej osoby kedykoľvek odvolať poštou na adresu organizátora podujatia OZ Amazonky, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava prostredníctvom žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje: meno a priezvisko, názov Podujatia a emailovú adresu, ktorá bola v prihláške uvedená. Dotknutá osoba vydáva súhlas dobrovoľne podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň berie na vedomie, že bez udelenia tohto súhlasu nie je možné jej prihlášku riadne zaregistrovať, následkom čoho sa nemôže podujatia zúčastniť. Súhlas dotknutej osoby je súčasťou prihlášky na Podujatie.

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami podujatia, rozumiem im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem si voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov podujatia. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá účastník podujatia, ktorý túto škodu spôsobil. Som si vedomý toho, že som povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojim jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia. Beriem na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov, budem zo súťaže bez náhrady štartovného a iných výdavkov vylúčený.