Obchodné podmienky

Usporiadateľom behu sú
OZ Amazonky
Námestie SNP 13, 811 06 BratislavaIČO: 42 357 365
a
Europa Donna Slovakia
a
Ružová Stužka n.f.sídlo: Ladzianskeho 2710/10, 831 01 BratislavaIČO: 36077887, (ďalej len „predávajúci“), ustanovené pre predaj registrácií prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.behprezdraveprsia.com

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú v súlade s Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník, (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorých predmetom je predovšetkým kúpa štartovného na niektorú z Akcií. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.behprezdraveprsia.com (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie“).

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri objednávke tovaru (štartovného). Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Za internetové, resp. telefonické spojenie s predávajúcim nie sú účtované žiadne zvláštne príplatky a použijú sa štandardné sadzby operátora kupujúceho.

1.6. Tieto obchodné podmienky tiež informujú kupujúcich – spotrebiteľov o ich právach vyplývajúcich zo zmluvy a z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

1.7. Kupujúci – spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s poriadateľom – predávajúcim alebo s ním inak rokuje (ďalej a vyššie tiež len „spotrebiteľ“).

1.8. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.9. Predávajúci týmto kupujúceho – spotrebiteľa informuje v súlade s Zákon č. 250/2007 Z. z., že spotrebiteľské spory možno riešiť mimosúdne u príslušného subjektu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk Kupujúci má tiež právo na mimosúdne riešenie sporov z kúpnej zmluvy prostredníctvom ODR platformy. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
Podanie návrhu aj následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre kupujúceho zadarmo, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu znáša každá strana samostatne. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do jedného roka odo dňa, kedy kupujúci prvýkrát u predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu.

 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Možnosť registrácie na daný závod vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto štartovného.

2.2. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare, a to predovšetkým uvedenie cien jednotlivých štartovných na jednotlivé Akcie. Ceny dobrovoľného štartovného sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, ak nie je uvedené inak. Ceny štartovného zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Na objednanie štartovného vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
2.3.1. Objednávanom štartovnom a meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresu a štátnu príslušnosť účastníka Akcie,
2.3.2. Spôsobe úhrady kúpnej ceny štartovného (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť registráciu – Objednávka zaväzujúca k platbe“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.5. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká dokončením registrácie (akceptácií), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

III. Cena štartovného a platobné podmienky

3.1. Cenu štartovného podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
• bezhotovostne platobnou kartou cez Pays.cz.

3.2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.4. Predávajúci informuje kupujúceho o uhradení ceny poslaním správy elektronickej komunikácie na emailovú adresu uvedenú kupujúcim, resp. objednávateľom v registračnom formulári.

3.5. Cena je konečná, nevratná.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa Občianskeho zákonníka, nemožno ako zmluvy o využití voľného času, ktoré predávajúci poskytuje v určenom termíne, odstúpiť od kúpnej zmluvy na Akciu.

4.2. Pokiaľ by sa závod nemohol uskutočniť z dôvodu vyššej moci, alebo dôvodu, ktorý nevznikol zo strany usporiadateľa (napr. živelná pohroma, epidémia), štartovné sa nevracia. Rovnaké pravidlá platia pre prípad, kedy je možné závod uskutočniť, ale podmienky pre jeho konanie boli nastavené zo strany orgánov verejnej moci.

 

V. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Kupujúci nadobúda právo zúčastniť sa Akcie zaplatením celej kúpnej ceny štartovného.

5.2. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy start@behprezdraveprsia.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

5.3. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností.

5.4. Tovar je doručený na adresu uvedenú a potvrdenú v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade, že tak neurobí, bude na ňom predávajúci požadovať nahradenie nákladov spojených s prepravou.

 

VI. Vyhlásenie kupujúceho

6.1. Kupujúci prehlasuje, že:
– je úplne zdravý, bez zdravotných obmedzení, ktoré by obmedzovali alebo znemožňovali jeho účasť na danej Akcii;
– sa Akcie zúčastňuje zo svojej slobodnej vôle, výlučne na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a berie na seba všetku zodpovednosť vyplývajúcu z tohto rozhodnutia;
– že bol oboznámený so všetkými bezpečnostnými pravidlami Akcie, a to najmä s tým, že sa koná v náročnom teréne a pri náročných klimatických podmienkach;
– bude rešpektovať a poslúchne všetky pokyny usporiadateľa, respektíve osôb usporiadateľom poverených k organizácii Akcie;
– berie na vedomie, že Akcia je fyzicky vyčerpávajúca a psychicky náročná, a je uzrozumený so situáciou, že v rámci jej absolvovania môže dôjsť aj k nebezpečenstvu vážneho zranenia. Túto situáciu zvážil a úplne dobrovoľne podstupuje toto riziko.
– zvážil a plne preberá riziko spojené s jednotlivými prekážkami, ktoré sa môžu rôznymi poveternostnými vplyvmi meniť aj v priebehu samotnej Akcie, môžu sa uvoľniť či povoliť a následkom toho môže dôjsť až k vážnemu zraneniu ohrozujúce jeho život. Predávajúci ani usporiadateľ Akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto situácie;
– súhlasí so všetkými rizikami trate Akcie, známymi či neznámymi;
– berie na vedomie, že za stav športového výstroja a vybavenia si zodpovedá sám

6.2. Kupujúci si je vedomý toho, že predávajúci ani usporiadateľ nezodpovedá za jeho zdravotný stav vyvolaný alebo spôsobený účasťou na Akcii. Je povinnosťou kupujúceho si pred akciou nechať skontrolovať svoj zdravotný stav a prečítať si všetky informácie poskytnuté usporiadateľom.

6.3. Kupujúci sa ďalej neodvolateľne vzdáva nároku na náhradu akejkoľvek ujmy (škody), ktorú môže mať alebo na ktorú bude mať právo, zmluvne alebo bezzmluvne, za akýkoľvek druh ujmy (škody), ktorú utrpia priamo alebo nepriamo, a to či už formou telesnej ujmy, škody na majetku, straty pracovnej schopnosti, alebo bolesti a utrpenia z dôvodu alebo v dôsledku jeho účasti na Akcii. Toto vzdanie sa nároku a oslobodenia od zodpovednosti poskytuje v prospech predávajúceho, usporiadateľa a všetkých ich zástupcov, agentov a subdodávateľov a všetkých ďalších osôb zúčastňujúcich sa Akcie aktívne alebo ako diváci.

6.4. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že všetky aktivity a rokovania v mieste konania Akcie, ktoré podľa ich povahy nemožno podradiť pod účasť na Akcii, sú jeho súkromnou záležitosťou. Za takéto konanie a jeho prípadné následky nenesie predávajúci ani usporiadateľ Akcie žiadnu zodpovednosť.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1. K úspešnej registrácii kupujúceho je potrebné schváliť tieto obchodné podmienky predávajúceho a schváliť pravidlá a podmienky Akcie na ktorej je kupované štartovné.

7.2. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

7.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie OZ Amazonky, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava

7.6. Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01.04.2023 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo elektronicky na www.behprezdraveprsia.com

 

V Bratislave dňa 01.04.2023